Handelsvillkor

Optisafe ApS är en leverantör till både företag och privata.
Försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser från Optisafe ApS Webshop.
För att kunna hantera din beställning måste du samtidigt acceptera våra villkor.


Priser
Alla priser är exkl. moms och i danska kronor (DKK), där inget annat nämns. Priserna gäller endast inom Danmarks gränser exkl. Färöarna och Grönland.


Betalning
Betalningar kan göras via faktura för våra stamkunder eller betalkort.
Vi får följande kort: VISA, VISA Elektron, Mastercard, Maestro, American Express och JCB.
Du kan betala med MobilePay på detta nummer: 96499.

 

Betalkort
Vid korttransaktion tillkommer transaktionsavgift.

Betalningsbelopp dras först när varan skickas.

 

Leverans
Beställningar skickas normalt samma eller nästa vardag (exklusive lördagar, söndagar och allmänna helgdagar).

Alla varuförsändelser är föremål för en fraktavgift. Beloppet anges innan beställningen görs.
Vid köp över DKK 3 000,- exkl. Moms skickas kostnadsfritt om inget annat anges.

Paketen skickas av fraktföretaget. Snabb leverans kräver att fraktbolaget följer leveransen. Om det uppstår förseningar i dessa kommer detta att försena leveransen på motsvarande sätt. Optisafe ApS kan inte hållas ansvarigt för förseningar hos fraktföretaget.

Endast postnummer levereras inom Danmarks gränser exkl. Färöarna och Grönland. För leverans till andra länder, vänligen kontakta Optisafe ApS på +45 46141020

 

Ganrati
Garantirättigheter beviljas i enlighet med gällande lagstiftning. Eventuella reklamationer ska göras i tid, vilket i praktiken innebär direkt efter att du upptäckt felet. Privat har 2 års garanti.
Om du har ett klagomål, vänligen kontakta [email protected].

 

Annullering
14 dagars full ångerrätt beviljas, oavsett anledning, från den dag varan mottagits.

Köparen är skyldig att returnera varan i samma skick, förpackning och kvantitet som mottagits och ska själv stå för kostnaderna för att returnera varan.

Returer kan göras genom att vägra mottagning, leverera varorna till oss eller returnera dem med post eller fraktföretag. Observera att vi inte tar emot paket skickade med efterkrav.

Tillräcklig information ska bifogas paketet, till exempel kopia av faktura eller orderbekräftelse. Registreringsnummer och kontonummer för bankkonto till vilket återbetalning kan göras ska också anges.

Returadress:
Optisafe ApS
Gellerupvej 15-17
DK-6800 Varde

Inköpsvaror (dvs hembeställda varor) returneras inte

 

Särskilda villkor för B2B
Observera särskilda bestämmelser för handlare:
Det finns ingen ångerrätt för handlare. Det finns 1 års garanti från det ursprungliga fakturadatumet. Byte eller reparation medför inte förnyelse av garantitiden.

§ 1. Följande allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller i den mån de inte har avståtts genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

§ 2. Ritningar och beskrivningar
All information om vikt, mått, kapacitet, tekniska och andra uppgifter samt priser som anges i kataloger, annonser, bildmaterial, prislistor etc. är ungefärliga. Sådan information är endast bindande i den mån det uttryckligen framgår av säljarens orderbekräftelse eller annat skriftligt avtal.

§ 3. Priser
Företaget har rätt att när som helst ändra sina priser/prislistor. Om inte annat avtalats kommer försäljning att ske enligt den prislista som gäller på orderbekräftelsedatum. Prisnoteringar är föremål för strejk, lock-out och annat som bolaget inte äger. Angivna priser är på företagets adress och är exklusive mervärdesskatt och fraktförpackningar och baseras på det pris som råder på erbjudandet för material, arbetslöner och transportkostnader. Priserna baseras även på de växelkurser som gäller vid erbjudandet och kan därmed justeras i förhållande till förändringar i pris- och valutaförhållanden.

§ 4. Leverans
Leverans sker på företagets adress. Köparen övertar risken för leveransen vid leverans. Vid köp för 2800,- DKK exkl. Moms levereras fraktfritt. Frakt sker på köparens bekostnad och risk. Om företaget inte har fått särskilda instruktioner har företaget rätt att välja transportmedel och transportväg. Företaget ansvarar inte för transportskador. Återförsäljare & Grossister alltid AB Esbjerg.

§ 5. Leveranstid
Den angivna leveranstiden är ungefärlig och med förbehåll för förseningar på grund av strejker, lockout, krig, mobilisering, beslag, valutarestriktioner, transporthinder, restriktioner för drivkraft, brandbekämpning, uteblivna eller defekta leveranser från underleverantörer eller orsaker utom kontroll, och leveranstiden blir I sådana fall måste du skjuta upp det antal dagar som motsvarar hindrets varaktighet. Leverans till sålunda uppskjuten leveranstid anses i alla avseenden komma i rätt tid. Om leveranstiden anges som ett visst antal dagar eller veckor, räknas perioden från det att säljaren har fått alla exakta uppgifter om beställningen från köparen. Om köparen inte fullgör några förfallna betalningsförpliktelser, skjuts leveranstiden upp med en tid som motsvarar dröjsmålet av den aktuella betalningen. Om det uppstår förseningar av andra skäl än de som nämnts ovan, garanterar detta inte köparen att helt eller delvis häva affären eller att göra annat brott mot säljaren, om inte förseningen är att anse som betydande och säljaren inte sedermera har gjort leverans inom 7 dagar efter att ha mottagit ett skriftligt krav på detta från köparen. Någon ersättning kan inte i något fall krävas för att täcka köparens driftförlust, vinstförlust, dagsböter eller annan indirekt förlust.

§ 6. Betalning
Bolagets normala betalningsvillkor är följande: Betalning: 30 dagar netto. Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt att kräva ränta på det skyldiga beloppet med 1,9 % per aktie. månad av saldot när som helst från tidpunkten för leverans till betalning. Köparen har inte rätt att hålla inne någon del av köpeskillingen som säkerhet för fullgörande av någon förpliktelse enligt punkt 9, inte heller ger en försening med en obetydlig del av leveransen rätt för köparen att underlåta att betala hela betalningen i enlighet med åtgärder som vidtagits. överenskommelser. Om varor, som enligt avtal eller avtal skall levereras vid viss tidpunkt, inte hämtas ut i tid av köparen, får bolaget efter eget val förfoga över varan på köparens bekostnad, på inrådan av köparen, eller förfoga över varan på köparens bekostnad, så att köparen måste betala dessa kostnader förenade med lagring. I vilket fall som helst, oavsett dröjsmål vid mottagandet, är köparen skyldig att betala föreskriven betalning på förfallodagen. Vid lagring står varan på köparens risk.

§ 7. Äganderättsförbehåll
Bolaget behåller äganderätten till de sålda varorna tills full och slutlig betalning erlagts.

§ 8. Saknas
A. Inköp av nya komponenter. Under en period av 12 månader från dagen för leverans av försäljningen är Säljaren ansvarig för konstruktions-, tillverknings- eller materialfel under förutsättning att köparen kan bevisa att felet eller defekten beror på uppsåt eller vårdslöshet av företaget eller dess folk. Om företaget är ansvarigt för fel eller brister enligt ovan, har företaget rätt att efter eget val antingen byta ut eller reparera sådana komponenter eller delar som visar sig vara felaktiga på grund av konstruktions-, tillverknings- eller materialfel. Köparen ådrar sig kostnader för demontering, frakt, återmontering och uppstart etc. Köparen uppmuntras att så snart varan mottagits göra sådan utredning som ett ändamålsenligt affärsmässigt bruk kräver. Om den säljs genom fel ska köparen skriftligen anmäla detta till säljaren inom 8 sökdagar från leverans. Efter 8-dagarsfristens utgång kan felet inte åberopas. Någon ersättning kan inte i något fall krävas för att täcka köparens driftförlust, vinstförlust, dagsböter eller annan indirekt förlust. Säljarens skyldigheter enligt ovanstående bestämmelser omfattar inte konsekvenserna av naturligt slitage eller ovanlig användning eller överbelastning, bristfällig skötsel eller service i strid med Säljarens anvisningar, ändringar gjorda utan Säljarens skriftliga medgivande, Köparens felaktiga reparationer eller andra omständigheter utöver Säljarens. kontrollera. Bolaget ansvarar inte för fel eller defekter som åberopas senare än 12 månader efter leverans. B. Reparation/renovering av begagnade komponenter. Om företaget reparerar en kundrelaterad begagnad komponent, eller om kunden köper någon av företagets reparerade/renoverade begagnade komponent, har kunden/köparen samma möjlighet att göra företaget ansvarigt för fel i det sålda, som beskrivs ovan under punkt A. , dock så att företaget Brist på ansvar begränsas till en tid av 6 månader från leverans.

§ 9. Produktansvar
För sådana skador, som omedelbart omfattas av lag nr 481 den 7 juni 1989 om produktansvar, tillämpas lagens bestämmelser. För produktansvar som inte omfattas av ovan nämnda lag gäller följande begränsningar. Säljaren ansvarar endast för personskada om det är bevisat att skadan beror på fel eller vårdslöshet som begåtts av säljaren eller andra som han ansvarar för. Säljaren ansvarar inte för skada på fast egendom eller lös egendom som uppstår medan materialet är i köparens ägo. Säljaren ansvarar inte heller för skador på produkter tillverkade av köparen eller på produkter i vilka dessa ingår. Säljaren ansvarar för övrigt för skada på fast egendom och lös egendom under samma villkor som för personskada. Säljaren ansvarar inte för driftsförluster, utebliven arbetsförtjänst eller andra indirekta förluster. I den mån säljaren är ansvarig för produktansvar gentemot tredje man är köparen skyldig att hålla säljaren skadeslös i samma utsträckning som säljarens ansvar begränsas av de tre föregående styckena. Dessa begränsningar av säljarens ansvar gäller inte om denne gör sig skyldig till grov vårdslöshet. Om tredje man gör anspråk mot en av parterna för ansvar enligt denna paragraf, ska den parten omedelbart underrätta den andra parten. Säljaren och köparen är ömsesidigt skyldiga att väcka talan vid den domstol eller skiljenämnd som behandlar anspråk mot någon av dem på grund av skada som påstås ha orsakats av materialet.

§ 10. Produktinformation, rådgivningsansvar
Bolaget ansvarar i allmänhet endast för att den sålda varan överensstämmer med de specifikationer som anges i samband med försäljningen, jfr. avsnittet om tillverkningsfel - inte om varan är lämplig för köparens bruk. Ansvaret övertar härmed bolaget endast om bolaget lämnat separat, skriftlig rådgivning till köparen i form av projektberedning, upprättande av faktiska kalkyler eller i form av ett separat, skriftligt yttrande om nyttan av det sålda för särskilt angett ändamål. för en köpare som inte ska ha den nödvändiga expertis inom området att självständigt bedöma produktens lämplighet. Bolaget har inget ansvar för uttalanden om det sägs att yttrandena bygger på en uppskattning eller en bedömning. Bolaget tar endast på sig ansvar om den rådgivning som ges är att säga vara oansvarig i förhållande till den kunskap som företaget vid tidpunkten för rådgivningen hade i rådgivningens ämne. Bolagets rådgivning lämnas utifrån företagets leverantörers angivna uppgifter och företaget ersätter endast förluster på grund av fel i detta datamaterial, i den mån företagets leverantörer ersätter företaget för detta. Om fel upptäcks i den skriftliga rådgivning som bolaget lämnat tillsammans med dess leverans, ska köparen utan onödigt dröjsmål underrätta bolaget omedelbart efter det att köparen fått eller borde ha fått kännedom om felets förekomst. I strid med denna bestämmelse kommer Bolaget endast att ersätta sådana förluster som kan ha uppkommit som en direkt följd av Bolagets felaktiga rådgivning vid den tidpunkt då Köparen skulle ha informerat Bolaget. Vid reklamation i tid ger företaget köparen en ny kostnadsfri rådgivning. Bolagets ansvar för förluster som uppstår till följd av felaktig rådgivning begränsas enligt följande: Bolaget begränsar sitt ansvar till de direkta förluster som kan bli följden av företagets felaktiga rådgivning och högst 300 000 DKK. Bolaget ansvarar aldrig för rörelseförluster, vinstförluster, dagsböter eller andra indirekta förluster. Bolagets ansvar för förluster till följd av konsultationsfel upphör inom ett år efter det att den leverans som rådgivningen är knuten till överlämnats till köparen.

§ 11. Domstolen i Esbjerg är jurisdiktion.

Bokning
Reservation tas för prishöjningar, valutaförändringar, force majeure, leveransfel, skatteförändringar, slutsålda varor och tryckfel.

HÖG KVALITET

Från våra leverantörer

 

STORT KUNNANDE

Med första hjälpen

RÅD & VÄGLEDNING

Professionell service

SNABB LEVERANS

Leverans inom 7 dagar